Styrk den danske velfærd - invester i veje

Styrk den danske velfærd - invester i veje27. juni 2019

De politiske drøftelser omkring velfærd hører ikke kun til i Sundheds- og Ældreministeriet eller i Undervisningsministeriet. Nej, de hører bestemt også til i Transportministeriet.


For er det ikke også velfærd, at vores vejnet er vedligeholdt og veludviklet, således at vi kan tilbyde blandt andre børn og ældre sikre forhold i trafikken.  Og er det ikke også velfærd, at vi ikke spilder unødig tid på vejene til og fra arbejde eller til andre gøremål, således at man som for eksempel familie får mere tid sammen. I en nyere rapport fra Vejdirektoratet, viser en beregning, at det årligt koster samfundet 24 mia. kr., når vi spilder vores tid på at holde i kø på motorvejene. Et absurd højt tal efter vores mening, især når det kan løses, hvis vejinfrastruktur kan rykkes højere op på den politiske dagsorden. Det er derfor en af Dansk Vejforenings største opfordringer til vores kommende Transportminister, at sikre sig at drøftelser omkring infrastruktur og særligt veje, også bliver opfattet som en drøftelse omkring velfærd og derfor opnår den samme opmærksomhed som velfærd i almindelighed får.

Benarbejdet er lavet. Inden folketingsvalget blev skudt i gang, blev der udarbejdet infrastrukturplaner fra begge fløje. Og en langsigtet infrastrukturplan er løsningen, hvis vi skal sikre en sammenhængende mobilitet i fremtiden. En fremtidig mobilitet med gode kollektive transporttilbud i bykernerne og biltransport mellem byerne. Her ej at forglemme, at kollektiv transport, herunder busser, også forudsætter veludviklede og vedligeholdte vejnet i byerne. For en bedre afvikling af trafikken bør man også se henimod ITS-løsninger, som har gode og dokumenterede effekter.

Vores anden opfordring til vores kommende transportminister, er at sætte fokus på investeringer i reducering af klimabelastning for vejtransport. Bilkørsel er Danmarks foretrukne transportmiddel, og             er derfor en nødvendighed og ikke til at komme uden om. Vi skal altså ikke holde op med at køre bil, men vi skal huske på det ansvar, som branchen har overfor klimaet, og arbejde os hen imod ikke-fossile brændstoffer.

I Dansk Vejforenings ”Debatoplæg om en masterplan for vejene frem mod år 2040”, fokuserer vi på konkret og detaljeret vis på vejenes betydning for den samlede trafikale infrastruktur. Og hvor vi i vores debatoplæg selvsagt har en længere række af nødvendige infrastrukturprojekter, der bør være anlagt, når vi når 2040, mener vi dog, at der er enkelte projekter eller områder, som lige nu kan tåle at stå forrest. Det er således vores tredje opfordring til den kommende Transportminister at tage disse prioriteringer med allerede tidligt i sit virke.

Undgå ”stop-and-go” politik

Skal virksomhederne i branchen have gode vilkår for at udvikle sig og fastholde kompetent arbejdskraft, er det afgørende, at de løbende vejinvesteringer er i balance. Derfor er en langsigtet infrastrukturplan nødvendig.

Udvidelse af østjysk motorvej

Vi skal sætte ind der, hvor trængslen er størst. Og på det østjyske motorvejsnet oplever man en stor trængsel, som kan afhjælpes, hvis den østjyske motorvej udvides på hele strækningen.

Østlig ringvej

Trængslen er også stor og stadigt stigende i hovedstadsområdet, så det er Dansk Vejforenings opfordring at prioritere anlæggelsen af en østlig ringvej mellem Lyngbyvej og Amagermotorvejen.

Frederikssundsmotorvejens 3. etape

Der er afsat midler til en opdatering af VVM-undersøgelsen for denne tredje etape, og vi håber for borgerne i den vestlige del af Nordsjælland, at de snart herefter får en motorvej.

Nedsættelse af vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje

Kommunernes skal have indhentet vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale veje, og vi opfordrer her den kommende transportminister til at række kommunerne en hjælpende hånd. Tunge landbrugsmaskiner kører dagligt på de små kommuneveje, og Christiansborg bør tage et medansvar.

Bragt på Altinget: transport 21. juni 2019
A-medlemmer