Dansk Vejforenings mission

Dansk Vejforenings mission er - overordnet set - at rette fokus mod de steder hvor vejsektoren kan udvikles og forbedres. Det gælder på flere områder: færdselssikkerhed, miljø, vedligeholdelse, anlæg, ITS/trafik-informatik, planlægning og prioriteringer med mere.

Hovedtrækkene i strategien kan beskrives ved nøgleordene udvikling, forbedring og forståelse. I det nedenstående er der nogle eksempler på, hvad nøgleordene dækker over.

Udvikling
Det er af største betydning for vejsektorens og hele transportsektorens fremtid, at nye teknologier og styringsmetoder tages i brug. Kun på den måde kan det sikres, at vejene følger med udviklingen i først og fremmest økonomien og logistikken. Det er helt afgørende for centrale forhold som beskæftigelse, velfærd og muligheden for at få hverdagen til at hænge sammen. Transport har en finger med i spillet over alt. En bremse på udviklingen af transportsektoren er derfor en bremse på stort set alt.

Et typisk eksempel på udvikling indenfor vejsektoren er når entreprenørerne tager nye produkter eller teknikker i brug. Den slags kommer ofte af sig selv alene af forretningsmæssige årsager. På en lang række punkter er udviklingen til gengæld afhængig af, at et kompliceret puslespil mellem erhvervsliv, myndigheder og politikere går op.

Det er en vigtig del af Dansk Vejforenings mission at skabe opmærksomhed om uudnyttede potentialer i ny teknologi eller nye styringsmetoder. Et eksempel på det er vores fokus på ITS/trafikinformatik.

Forbedring
Når vejene afvikler over 90% af den indenlandske trafik er det oplagt at forbedringer i vejsektoren har et mærkbart stort potentiale.

Derfor er det vigtigt at der bliver arbejdet konstruktivt med at forbedre vejforholdene og for eksempel udvide vejstrækninger hvor trafikanterne dag efter dag spilder tiden i lange køer.

Et andet eksempel på et område hvor forbedring er meget interessant er færdselssikkerheden. Automobilindustrien har i de seneste årtier øget sikkerheden i køretøjerne betragteligt. Til gengæld er der sket forholdsvist mindre på vejene. Eksempelvis benyttes der i for ringe grad varslingssystemer som relaterer sig til vejrliget.

Forbedringsstrategien står i skarp modsætning til de mere ukonstruktive forslag som ofte har præget den offentlige trafikdebat. Her har idéen ofte været at løse trafikproblemerne ved at besværliggøre visse former for trafik eller ved at forvride transportmidlernes konkurrenceforhold. Eller med andre ord en vinder-taber situation.
Dansk Vejforening arbejder derimod ud fra en vinder-vinder synsvinkel. Der skal være plads til alle trafikanter.

Forståelse
En afgørende forudsætning for at trafikken og vejsektoren kan udvikles er, at der er forståelse for de trafikale forhold. Forståelse hos politikere, beslutningstagere, trafikplanlæggere og trafikanter.

Forståelse drejer sig ikke blot om at kunne lokalisere trafikproblemerne og stille forslag til, hvordan de kan løses. Det drejer sig også om en erkendelse af, hvad der skaber trafik og dermed hvilke løsninger der giver mening.

Eksempelvis er den stigende vejtrafik i løbet af de seneste 10 år udtryk for økonomisk vækst og stigende beskæftigelse. Trafikken kan reduceres ved at indføre skrappe trafikale restriktioner eller ved at gøre trafikken meget dyr. Men konsekvensen kan blive velfærdstab og arbejdsløshed.

Det er også vigtig at skabe forståelse hos brugerne for den regulering som er nødvendig i moderne trafik. Men forståelsen fremkommer kun hvis brugerne oplever at reguleringen er meningsfyldt. Ufleksible hastighedsgrænser, unødvendig overvågning eller uigennemtænkt brug af rundkørsler er eksempler på forhold der undergraver trafikanternes respekt for trafikreguleringen.

Dansk Vejforening arbejder for at formidle den forståelse af vejsektoren som vores medlemmer er i besiddelse af.
 


"Ufleksible hastighedsgrænser, unødvendig overvågning eller uigennemtænkt brug af rundkørsler er eksempler på forhold, der undergraver trafikanternes respekt for trafikreguleringen."

A-medlemmer