Udspil fra andre aktører

Investeringer og arbejdsmarkedseffekter

Analyse "Danske Investeringer i Infrastruktur kan og bør prioriteres bedre" (september 2018):

Analyse af den samfundsøkonomiske forrentning i danske infrastrukturprojekter. I notatet bruges de interne renter for en lang række mulige projekter i en oplistning af potentielle investeringer. Udarbejdet af KRAKA.

 

Rapport "Mobilitet for fremtiden" (marts 2018)

 

Lokalt Erhvervsklima 2017 (august 2017):

 

Analyse af det lokale erhvervsklima og en sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet. DI.

 

Analyse af beskæftigelsen i vejsektoren (oktober 2012):
Analyse af effekten af regeringens fremrykninger på beskæftigelsesforholdene i berørte virksomheder. PR-konsortiet sammen med Asfaltindustrien og Dansk Vejforening.

 

Transportinvesteringers effekt på arbejdsmarkedet (januar 2010):
Undersøgelse af de samfundsøkonomiske effekter af øgede investeringer på transportområdet. Copenhagen Economics.

Fundament for fremtiden (2009) del 1 & del 2:
Analyse af behovet for investeringer i kommunernes fysiske rammer. Herunder veje. Kommunernes Landsforening.
 

Vedligeholdelse

Resultat af landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand (marts 2016):

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand baseret på oplysninger fra 88 kommuner. KTC, KL og Vejdirektoratet i regi af SAMKOM.

 

Udvikling i konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner (december 2012):
Undersøgelse af kommunernes og regionernes brug af private leverandører efter kommunalreformen. KORA.

Vedligeholdelse af statens broer og veje mv (januar 2009):
Analyse af efterslæbet på vejområdet og Vejdirektoratets håndtering og opfølgning på dette. Rigsrevisionen.

Analyse af drift og vedligeholdelse af statsvejnettet (juni 2009):
Undersøgelse af de statslige budgetter for vedligeholdelse og drift af vejene og forskellige fremtidsscenarier. McKinsey & Co.

Kommunernes vedligeholdelsesefterslæb (april 2009):
Analyse af det kommunale efterslæb på vedligeholdelsen og behovet på området. COWI.
 A-medlemmer